Er zijn twee technieken voor de waterstofauto. Waterstof dient als brandstof net als benzine, diesel etc. in een verbrandingsmotor. En er zijn waterstofauto’s met elektromotoren. Deze worden aangedreven door brandstofcellen.

 
 
 

De waterstofauto is een initiatief om het rijden van auto’s een stuk eenvoudiger en zeker ook milieuvriendelijker te maken.


De verwachting is dat brandstofcellen in de toekomst vooral worden gebruikt in voertuigen.

 
Waterstof kan zelf geproduceerd waardoor het een onuitputtelijke energiebron is.


De verwachting is dat brandstofcellen in de toekomst vooral worden gebruikt in voertuigen. Bijvoorbeeld personenauto’s,
kleine vrachtwagens, stadsbussen, vorkheftrucks en rondvaartboten. Ze produceren dan elektriciteit, die een elektromotor
aandrijft waarop het voertuig kan rijden

Een brandstofcel produceert elektriciteit via een elektrochemische reactie tussen een brandstof en zuurstof. De meest gebruikte brandstof is waterstof. Het elektrisch rendement ligt dan
in de orde van 50 tot 60 procent

Vijf miljoen euro voor ‘Rijden op waterstof’

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat stelt vijf miljoen euro beschikbaar voor bedrijven die proeven doen met het gebruik van waterstof in het vervoer. Deze subsidie stimuleert de ontwikkeling en acceptatie van waterstoftechnologie in het vervoer. Ondernemers kunnen gebruik maken van deze subsidie om projecten uit te voeren waarin waterstof rol speelt in de energievoorziening en –overdracht in het vervoer. Ook voor doorontwikkeling van de toepasbaarheid van de techniek is subsidie beschikbaar. De aanvragen moeten betrekking hebben op de inzet van personen- en vrachtauto’s, bussen en mobiele werktuigen. De proeftuin ‘Rijden op waterstof’ is onderdeel van het programma Schoon en Zuinig. Het is een van de proeftuinen van de minister om nieuwe vormen van duurzame mobiliteit te stimuleren. Naast waterstof zijn er ook proeftuinen voor elektrisch en hybride rijden.

Hiervoor is in totaal 10 miljoen euro beschikbaar. Voor nieuwe technieken die auto’s zuiniger kunnen maken is het subsidie programma ‘Auto van de Toekomst’. Hiervoor is 1,8 miljoen beschikbaar. Deze zijn bedoeld de ontwikkeling van technologieën en de daadwerkelijke toepassing ervan bij elkaar te brengen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 31 maart 2010 bij Senternovem. Het beschikbare budget wordt toegekend op basis van een tendersysteem.

Meer informatie is beschikbaar op www.senternovem.nl/proeftuinen of via proeftuinen@senternovem.nl en (030) 2393556.
Bron: website Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Een waterstofauto is een auto die niet rijdt op fossiele brandstoffen zoals benzine of diesel, maar op waterstof (H2). De waterstof kan dienen als brandstof voor een traditionele verbrandingsmotor, of het wordt, bij een brandstofcelauto in een brandstofcel met zuurstof (O2) uit de lucht omgezet in water (H2O). In het laatste geval wordt de auto dus aangedreven door elektromotoren. In beide gevallen is het enige restproduct waterdamp.

Productie van waterstof
Waterstof is een gas dat niet, zoals aardgas, uit de grond gehaald kan worden. Het moet geproduceerd worden. Dit gebeurt onder meer via elektrolyse, een proces waarbij water omgezet wordt in waterstof en zuurstof. Dat is het omgekeerde van de reactie die in een brandstofcel plaatsvindt. De reactie is 2 H2O → O2 + 2 H2.
Waterstof is, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen als aardolie, aardgas en steenkool geen energiebron, maar een energiedrager. Dit betekent dat de energie die vrijkomt bij gebruik als brandstof in een auto, er eerst in gestopt moet zijn. In de praktijk komt het erop neer dat voor de productie van waterstof door middel van elektrolyse, elektriciteit nodig is. De duurzaamheid van waterstof hangt dus grotendeels af van de duurzaamheid van die elektriciteit.

waterstof-auto.nl